'' GOOD TO KNOW ''

ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND MARC INBANE B.V.

HOOFDSTUK 1 – KOOP OP AFSTAND

Artikel 1 – Definities

1. "Voorwaarden": de meest recente versie van de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor koop op afstand van Marc Inbane;

2. "Consument": de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

3. “Derde”: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, inclusief de Consument, niet zijnde de eindgebruiker;

4. "Dag": kalenderdag;

5. "Koper": de rechtspersoon of natuurlijke persoon, inclusief de Consument, die een order aan Marc Inbane verstrekt, dan wel haar aanbod accepteert inzake de levering van producten die door Marc Inbane worden aangeboden;

6. "Marc Inbane": Marc Inbane B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht volgens Nederlands recht, inclusief alle concernvennootschappen (onder andere maar niet uitsluitend Marc Inbane International B.V.);

7. "Overeenkomst": individuele koopovereenkomst gesloten tussen Partijen;

8. "Overeenkomst op afstand": een Overeenkomst waarbij in het kader van een door Marc Inbane georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, zonder de fysieke aanwezigheid van Partijen, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. "Partijen": Marc Inbane en Koper;

10. "Product": alle producten, goederen en items aangeboden door Marc Inbane op het gebied van cosmetica (onder andere maar niet uitsluitend  zelfbruinende crèmes, lotions, sprays en olies) en accessoires (onder andere maar niet uitsluitend kaarsen, tassen, clutches);

11. "Schriftelijk": per post of e-mail bericht;

12. "Website": de webshop van Marc Inbane waarop producten worden aangeboden die door klanten kunnen worden afgenomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Marc Inbane en op elke gesloten dan wel nog te sluiten Overeenkomst op afstand, met uitsluiting van andere voorwaarden en condities, tenzij Marc Inbane uitdrukkelijk Schriftelijk heeft verklaard, dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende Overeenkomst. Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen Schriftelijk worden overeengekomen. Een Koper die eenmaal onder de gelding van deze Voorwaarden van Marc Inbane heeft gekocht, wordt geacht bij eventueel daarna door de Koper geplaatste bestellingen danwel aangegane onderhandelingen stilzwijgend met toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige bestelling Schriftelijk is bevestigd.

2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Marc Inbane voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Voorwaarden bij Marc Inbane zijn in te zien waarbij zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Indien een der bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.

Artikel 3 – Aanbiedingen en Overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Marc Inbane, en tevens de daarbij door Marc Inbane verstrekte prijzen en overige gegevens, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en binden
Marc Inbane niet.

2. De Overeenkomst tussen Marc Inbane en Koper komt eerst tot stand nadat Marc Inbane de aan haar gegeven bestelling Schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd. De bevestiging van Marc Inbane wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de Koper binnen drie dagen na ontvangst van de bevestiging aan Marc Inbane uitdrukkelijk Schriftelijk anders wordt bericht. In ieder geval wordt de Overeenkomst eveneens geacht tot stand te zijn gekomen, indien Marc Inbane de uitvoering van de bestelling ter hand neemt, in verband met spoedeisendheid van de bestelling. In dat geval zal de door Marc Inbane aan de Koper toe te zenden factuur gelden als bevestiging. De Koper heeft alsdan geen mogelijkheid tegen die bevestiging te protesteren.

3. Marc Inbane is op geen enkele wijze aansprakelijk en nergens toe gehouden indien het geleverde op enigerlei wijze afwijkt van afbeeldingen voorkomende op de Website zijdens
Marc Inbane, en evenmin voor daarin danwel daarbij weergegeven kleuren-, maat-, gewicht- en andere specificaties en bijzonderheden.

4. Marc Inbane behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in de artikelen die zijn afgebeeld in haar catalogus, brochures en andere drukwerken alsmede op haar Website, en om die daarin c.q. daarop afgebeelde artikelen uit het assortiment te verwijderen.

5. De Koper geeft Marc Inbane nu reeds voor alsdan toestemming de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren en terzake hiervan telkens per deelaflevering de Koper afzonderlijk te factureren. Iedere deelaflevering geldt als afzonderlijke aflevering in de zin van deze Voorwaarden.

Artikel 4 – Prijs en betaling

1. De prijzen genoemd op de Website of de prijs die is overeengekomen met Marc Inbane zijn in Euro (€), exclusief BTW (in geval van consumentkoop inclusief BTW) en exclusief verzendkosten.

2. Marc Inbane heeft te allen tijde het recht om de prijzen van de Producten aan te passen.

3. Marc Inbane heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat bepaalde Producten slechts vanaf een minimum hoeveelheid zullen worden geleverd.

4. De Koper kan geen rechten ontlenen aan bonussen of kortingen die in het verleden door
Marc Inbane zijn gegeven.

5. De Producten die besteld zijn via de Website worden direct bij het afronden van de bestelling betaald door middel van een betaalmethode die op de Website staat vermeld, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook verricht, van Koper in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

7. Marc Inbane is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Koper te verlangen, waarbij Marc Inbane gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Koper aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Marc Inbane vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.

8. Indien Koper niet binnen de overeengekomen fatale termijn betaalt, is deze automatisch in verzuim en dient deze aan Marc Inbane een rentevergoeding te voldoen gelijk aan de wettelijke rente als bepaald in artikel 6:119 BW indien het een handelsovereenkomst betreft zoals in dat artikel bepaald.

9. De kosten van buitengerechtelijke invordering dient Koper die in verzuim is geheel aan Marc Inbane te vergoeden. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten die een Koper moet voldoen, wordt vastgesteld conform de staffel als vastgelegd in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Op basis van dit Besluit bedraagt de minimum vergoeding van incassokosten €40,-. De buitengerechtelijke incassokosten voor een onderneming, niet zijnde een natuurlijk persoon of een eenmanszaak, bedragen 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimale vergoeding van €150,-.

10. Indien Koper in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Koper, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Koper, zijn vanaf dat moment alle bij Marc Inbane op openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 – Levering bedrijfsmatige Koper

1. De door Marc Inbane opgegeven termijn van levering gaat pas in nadat Marc Inbane de bestelling Schriftelijk zal hebben bevestigd. De opgegeven termijnen zijn geheel vrijblijvend, hoezeer Marc Inbane ook al het mogelijke zal doen om aflevering binnen de overeengekomen termijn te realiseren.

2. Indien een levering onverhoopt niet binnen de opgegeven termijn mocht kunnen geschieden, dan kan Marc Inbane daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft de Koper nimmer recht op (gedeeltelijke) niet-nakoming van enige jegens Marc Inbane aangegane verplichting, waaronder nadrukkelijk begrepen betalingsverplichtingen, noch aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Marc Inbane, fouten van diens niet-leidinggevende personeelsleden hieronder nadrukkelijk niet begrepen.

3. Uitstel van een leveringstermijn op verzoek van Koper kan slechts geschieden met uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Marc Inbane, onder de voorwaarde dat de Koper het aan Marc Inbane verschuldigde bedrag voor de in eerste instantie overeengekomen datum voldoet alsmede onder de voorwaarde dat aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening van de Koper blijven waarbij de door Marc Inbane aan Koper te verstrekken kostenopgave bindend is voor de Koper.

4. Het moment waarop de Producten beschikbaar worden gesteld aan de Koper of fabriek, magazijn of andere opslagplaats (Fabriek in overeenstemming met Incoterms), wordt gezien als het moment van levering en het moment waarop het risico van de Producten overgaat van Marc Inbane op de Koper. Dit geldt ook als de koper weigert om de producten in ontvangst te nemen. Marc Inbane kan onmiddellijk betaling opeisen. Marc Inbane zal de Producten op kosten en risico van de Koper opslaan tot nadere berichtgeving.

Artikel 6 – Klachtplicht bedrijfsmatige Koper

1. De Koper is verplicht de Producten te controleren zodra hij deze heeft ontvangen. De Koper moet onder andere nagaan of de Producten voldoen aan de kwaliteit en kwantiteit van hetgeen is overeengekomen tussen Partijen.

2. Klachten over uiterlijk zichtbare tekortkomingen dienen Schriftelijk te worden medegedeeld door de Koper aan Marc Inbane binnen 3 dagen na levering van de Producten.

3. Klachten over niet-uiterlijk zichtbare tekortkomingen dienen Schriftelijk te worden medegedeeld door de Koper aan Marc Inbane binnen 3 dagen na ontdekking maar uiterlijk binnen twee maanden na levering, welke periode wordt gezien als vervaltermijn.

4. Klachten over facturen die verzonden zijn door Marc Inbane dienen binnen vijf dagen na factuurdatum aan Marc Inbane te zijn medegedeeld, welke periode gezien wordt als vervaltermijn.

5. Klachten over de kwantiteit, volume en/of Producten die verkeerd zijn besteld door de Koper zullen niet in behandeling worden genomen door Marc Inbane. 6. De Koper moet aan Marc Inbane de mogelijkheid geven om de gegrondheid van de klacht te onderzoeken.

6. Producten die door Marc Inbane als gebrekkig worden gezien zullen ofwel vervangen worden, ofwel zal de verkoopprijs zonder bijkomende kosten worden vergoed aan Koper, met uitsluiting van enige andere (aanvullende) aansprakelijkheid voor schadevergoeding.

7. Producten mogen alleen worden teruggezonden na Schriftelijke toestemming van Marc Inbane, maar ten koste en voor risico van de Koper zonder dat dit enige erkenning van aansprakelijkheid impliceert.

Artikel 7 – Annulering bedrijfsmatige Koper

1. Indien de koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, behoeft dit de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Marc Inbane. Indien Marc Inbane met de annulering akkoord kan gaan, is Koper gehouden aan Marc Inbane alle met het oog op de uitvoering van de order gemaakte kosten te vergoeden, alsmede te vermeerderen met een schadeloosstelling, ter hoogte van 10% van de overeengekomen prijs. Een en ander onverminderd de rechten van
Marc Inbane op vergoeding van de volledige schade, die door de annulering is veroorzaakt.

2. Indien nadrukkelijk en schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen dat een door
Marc Inbane geleverde en door Koper geaccepteerde zending door Marc Inbane wordt teruggenomen, zal Marc Inbane hooguit 75% van de verkoopprijs, verminderd met kosten en geleden winstderving, teruggeven, zonder dat Koper hieraan een recht kan ontlenen, daar het besluit om hiertoe al dan niet over te gaan uitsluitend is voorbehouden aan Marc Inbane.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1. Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende van Marc Inbane, is
Marc Inbane slechts aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van Marc Inbane, dan wel van personen door Marc Inbane tot uitvoering van de Overeenkomst gebezigd, tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door Marc Inbane geleverde Producten in verband waarmee de schade is ontstaan.

2. Iedere aansprakelijkheid van Marc Inbane voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door Koper en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Indien Koper Producten, waaromtrent Marc Inbane hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is Koper verplicht Marc Inbane te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door Marc Inbane aan de wederpartij geleverde Producten.

4. In het geval dat Marc Inbane besluit om gebruik te maken van het recht van opschorting of vernietiging, gebaseerd op de bekende feiten en omstandigheden op dat moment, terwijl achteraf zonder twijfel is gebleken dat de uitoefening van dit recht onterecht was, is Marc Inbane niet aansprakelijk en niet gehouden tot compensatie, tenzij in het geval van grove nalatigheid of opzet van Marc Inbane.

5. Koper moet ervoor zorg dragen dat de Producten die besteld worden of al besteld zijn en de bijbehorende verpakking, handleidingen en andere informatie voldoen aan de vereisten die gesteld zijn door de autoriteiten in het land van bestemming. Hetzelfde geld voor iedere modificatie, wijziging, verbetering of verandering van de Producten, uitgevoerd door Marc

Inbane. Het gebruik van de producten in overeenstemming met de door de autoriteiten gestelde eisen komt voor risico van de Koper.

6. Alle bedingen in deze Voorwaarden en in het bijzonder betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Marc Inbane en betreffende de vrijwaring van Marc Inbane voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die in dienst zijn van Marc Inbane dan wel derden voor wiens handelen dan wel nalaten Marc Inbane aansprakelijk kan zijn.

7. Voor zover niet anders uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze Voorwaarden Koper aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

Artikel 9 – Verkoop aan derden

1. De Producten van Marc Inbane mogen onder geen beding door Koper worden doorverkocht aan Derden anders dan Consumenten.

2. De Producten mogen zonder schriftelijke toestemming van Marc Inbane niet worden aangeboden via online marktplaatsen van Derden.

3. Marc Inbane is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de overdracht aan Derden

Artikel 10 – Intellectueel Eigendom

1. Op de inhoud, het uiterlijk en de lay-out van de Website van Marc Inbane alsmede op alle afbeeldingen, teksten en andere elementen hierin vervat rust het auteursrecht van Marc Inbane. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van Marc Inbane is het niet toegestaan voor verveelvoudiging of openbaarmaking te zorgen.

2. De schade die is ontstaan ten gevolge van een inbreuk op het auteursrecht komt voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang Koper enige verbintenis jegens Marc Inbane niet volledig is nagekomen blijven geleverde Producten ingevolge artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek eigendom van Marc Inbane en wel voor rekening en risico van Koper. Koper wordt in dat geval geacht de Producten voor Marc Inbane te houden tot het tijdstip waarop hij zijn verplichtingen jegens Marc Inbane volledig is nagekomen.

2. Zolang de eigendom van de Producten niet op Koper is overgegaan, heeft hij niet het recht de Producten op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren of bezwaren met een zekerheidsrecht, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na Schriftelijke toestemming van Marc Inbane, in welk geval Koper zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan Marc Inbane cedeert en aan Marc Inbane op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken. Te harer keuze kan Marc Inbane ook vestiging van een stil pandrecht bij voorbaat verlangen.

3. De Koper is verplicht om de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorg en herkenbaar als eigendom van Marc Inbane op te slaan.

4. Indien Koper haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is zij gehouden zonder nadere ingebrekestelling Marc Inbane op eerste verzoek de aan haar in eigendom toebehorende Producten ter beschikking te stellen. Aan Marc Inbane en diens werknemers komt alsdan het recht toe het terrein van Koper te betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde Producten te verschaffen.

5. Koper verplicht zich de belangen van Marc Inbane in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Koper verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op haar assuradeuren aan Marc Inbane te cederen.

6. In het geval dat de Koper derde partijen heeft ingeschakeld, zoals een sub-distributeur (met de uitdrukkelijk Schriftelijke toestemming van Marc Inbane), is de Koper verplicht om Marc Inbane te verzekeren dat Marc Inbane ook het eigendomsrecht tegen deze derde partij kan uitoefenen.

Artikel 12 – Overmacht

1. In geval van tekortkoming door Marc Inbane in de nakoming van de Overeenkomst welke tekortkoming is veroorzaakt door overmacht, zal Marc Inbane nakoming van de Overeenkomst mogen opschorten en derhalve niet gebonden zijn aan enige levertijd. De Koper heeft in geen enkel geval recht op vergoeding van enige schade.

2. In het geval van overmacht zullen partijen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen.

3. Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Marc Inbane wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:

a. schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade

b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd

c. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing

en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd

d. verlies of beschadiging van goederen bij transport

e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers

f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden

g. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen

h. brand of ongevallen in het bedrijf van Marc Inbane

i. niet of niet tijdige levering aan Marc Inbane door toeleveranciers

j. stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie

4. Gedurende de situatie van overmacht heeft Marc Inbane het recht om haar verplichtingen op te schorten.

5. In het geval dat Marc Inbane niet in staat is om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen door een tijdelijke (meer dan 3 maanden) situatie van overmacht of een blijvende situatie van overmacht, is Marc Inbane gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige verplichting om te compenseren.

6. Indien Marc Inbane in het geval van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient Koper de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan Marc Inbane.

Artikel 13 – Boete

1. In het geval dat de Koper in strijd handelt met artikel 8, 9 of 10, dient de Koper Marc Inbane een direct opeisbare boete te betalen ad €50.000 voor iedere inbreukmakende handeling, te vermeerderen met €10.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt zonder dat verzuim of ingebrekestelling is vereist.

2. Marc Inbane behoudt het recht om geleden schade door toedoen van Koper te vorderen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

1. Op deze Voorwaarden, alle Overeenkomsten en alle onderhandelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

2. Alle geschillen voorvloeiend of in verband met deze Voorwaarden en de Overeenkomst worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.

HOOFDSTUK 2 - CONSUMENTEN

Artikel a - Algemeen

1. Indien Marc Inbane Producten direct verkoopt en/of levert aan een Consument gelden sommige algemene bepalingen en definities uit deze Voorwaarden niet en gelden er aangepaste voorwaarden. In het bijzonder gaat het om de navolgende bepalingen. Daarnaast wordt er in deze Voorwaarden verstaan onder:

a. "Bedenktijd": de termijn van 14 Dagen waarbinnen Consument kosteloos en zonder opgave van reden gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht, tenzij de Overeenkomst ziet op het leveren van Producten die gemaakt worden volgens de specificaties van de Consument.

b. "Herroepingsrecht": de mogelijkheid voor Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

Artikel b - Aanbod

1. De Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en de kenmerken daarvan. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Marc Inbane niet.

2. Elke omschrijving van de Producten, dan wel de omschrijving bij het afronden van de bestelling, bevat zodanige informatie, dat voor Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan het sluiten van de Overeenkomst op afstand verbonden zijn. Dit betreft in het bijzonder:

a. de prijs van de Producten;

b. alle extra vracht-, leverings- of portokosten;

c. de wijze waarop de Overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

d. de wijze van betaling, levering, en de termijn waarbinnen Marc Inbane zich verbindt de Producten te leveren;

e. de manier waarop Consument, voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand, de door hem in het kader van de Overeenkomst op afstand verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

f. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst op afstand kan worden gesloten;

3. Artikelen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2 en 4.3 van de Voorwaarden komen met het bepaalde in dit artikel te vervallen, dan wel de bepalingen uit dit artikel gelden aanvullend bij artikelen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2 en 4.3 van de Voorwaarden, indien Marc Inbane een Overeenkomst op afstand sluit met een Consument.

Artikel c – De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling onder andere maar niet uitsluitend via de Website is afgerond.

2. Indien Consument de bestelling van de Producten langs elektronische weg heeft verricht, bevestigt Marc Inbane onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Zolang de ontvangst van deze bestelling niet door Marc Inbane is bevestigd, kan Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden.

3. Marc Inbane kan zich - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Marc Inbane op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. Marc Inbane zal bij de uitvoering van de Overeenkomst op afstand aan Consument in het bijzonder de volgende informatie, Schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. alle informatie genoemd onder lid 3 van dit artikel tenzij deze informatie al aan de Consument is verstrekt vóór de totstandkoming van de Overeenkomst;

b. het bezoekadres van de vestiging van Marc Inbane waar de Consument met klachten terecht kan;

c. informatie betreffende garanties en bestaande service na het sluiten van de Overeenkomst.

5. Artikel 3.2 van de Voorwaarden komt met het bepaalde in dit artikel te vervallen, dan wel de bepalingen uit dit artikel gelden aanvullend bij artikel 3.2 van de Voorwaarden, indien Marc Inbane een Overeenkomst op afstand sluit met een Consument.

Artikel d - Betaling

1. De door de Consument verschuldigde bedragen dienen onmiddellijk bij de totstandkoming van de overeenkomst, op een door Marc Inbane voorgeschreven wijze te worden voldaan.

2. De Consument wordt nimmer verplicht tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de aankoopsom. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling is nagekomen.

3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Marc Inbane is gewezen op de te late betaling en Marc Inbane de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in verzuim. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is Consument over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd als bepaald in artikel 6:119a BW en is Marc Inbane gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5. Artikelen 4.5, 4.7, 4.8 en 4.9 van de Voorwaarden komen met het bepaalde in dit artikel te vervallen, dan wel de bepalingen uit dit artikel gelden aanvullend bij artikelen 4.5, 4.7, 4.8 en 4.9 van de Voorwaarden, indien Marc Inbane een Overeenkomst op afstand sluit met een Consument.

Artikel e - Levering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat Consument aan Marc Inbane kenbaar heeft gemaakt.

2. Marc Inbane zal geplaatste bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 Dagen na totstandkoming van de Overeenkomst leveren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt Consument hiervan uiterlijk binnen 30 Dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding, nadat Consument eerst Marc Inbane een herinnering heeft gestuurd en haar in gebreke heeft gesteld.

3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Marc Inbane het bedrag dat Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 Dagen na ontbinding terugbetalen.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Marc Inbane tot het moment van levering aan Consument of een vooraf aangewezen aan Marc Inbane bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Consument zelf een vervoerder kiest, gaat het risico van Marc Inbane over op de vervoerder, dan wel Consument, als hij het Product overdraagt aan de vervoerder.

5. Artikelen 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 en 5.8 van de Voorwaarden komen met het bepaalde in dit artikel te vervallen, dan wel de bepalingen uit dit artikel gelden aanvullend bij artikelen 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 en 5.8 van de Voorwaarden, indien Marc Inbane een Overeenkomst op afstand sluit met een Consument.

Artikel f - Herroepingsrecht

1. Uitgangspunt is dat de van Marc Inbane afkomstige Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en deugdelijk zijn.

2. Bij de aankoop van Producten op afstand heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 Dagen. Marc Inbane biedt daartoe op de website een link aan met een herroepingsformulier. Deze Bedenktijd gaat in op:

a. de dag na ontvangst van het Product door Consument (of een vooraf door Consument aangewezen, aan Marc Inbane bekend gemaakte, vertegenwoordiger); of

b. de dag waarop Consument (of een door deze aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het laatste Product heeft ontvangen, indien Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of

c. de dag waarop Consument (of een door deze aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.

Van het Herroepingsrecht kan eveneens reeds gebruik worden gemaakt voordat de levering heeft plaatsgevonden.

3. Tijdens de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het Product en al hetgeen daarbij is geleverd. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden (m.u.v. de glove, de kabuki en de powderbrush). Consument moet de aard, kenmerken en werking van het Product kunnen beoordelen, zodat verpakkingen e.d. mogen worden verwijderd (m.u.v. de glove, de kabuki en de powderbrush). Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product als een behandeling daarvan tijdens de Bedenktijd verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.

4. De Consument die gebruik wil maken van het Herroepingsrecht is verplicht dit tijdig kenbaar te maken bij Marc Inbane door middel van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring. De Consument kan voor een dergelijke ondubbelzinnige verklaring gebruik maken van het herroepingsformulier, welke te downloaden is via de Website.

5. Marc Inbane zal de ontvangst van de verklaring als vermeld in het vorige lid, onverwijld aan Consument bevestigen.

6. Indien Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Marc Inbane, binnen 14 Dagen nadat hij heeft verklaard gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht, retourneren, conform de door Marc Inbane verstrekte redelijke en duidelijke instructies, dan wel zal Consument aantonen dat het Product is teruggezonden conform de door Marc Inbane verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7. Indien Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending van het Product voor zijn rekening. Dit geldt ook in geval van terugzending door de bezorgdiensten.

8. Binnen 14 Dagen na de verklaring van Consument zal Marc Inbane, indien Consument de koopprijs van het Product reeds had voldaan, de koopprijs (inclusief de leveringskosten) terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als eerder door Consument werd gebruikt, behoudens de uitdrukkelijke toestemming van Consument om dit op een andere wijze te doen.

9. Maakt Consument binnen de Bedenktijd geen gebruik van het Herroepingsrecht, dan wordt de Overeenkomst definitief.

10. Artikel 6 en artikel 7 van de Voorwaarden komen met het bepaalde in dit artikel te vervallen, dan wel de bepalingen uit dit artikel gelden aanvullend bij artikel 6 en artikel 7 van de Voorwaarden, indien Marc Inbane een Overeenkomst op afstand sluit met een Consument.

IDENTITEIT VAN MARC INBANE

MARC INBANE B.V.
Goirkekanaaldijk 211-04
5048 AA Tilburg, Nederland

NL: 0031 (0)13 88 97 150
BE: 0032 (0)50 58 05 41
DE: 0049 (0)30 30 80 81 81
FR: 0033 (0)1 84 88 34 02

info@marcinbane.com
www.marcinbane.com

KVK: 55513603
BTW-nummer:
NL851745969B01
BE0689.777.094
DE301367181

For North and South America:
MARC INBANE INTERNATIONAL B.V.
Goirkekanaaldijk 211-05
5048 AA Tilburg, the Netherlands
0031 (0)85 27 36 729

info@marcinbane-int.com
www.marcinbane-int.com

COC: 58154604
VAT: NL852899932B01

De Koning onder de zelfbruiners, zo kun je MARC INBANE Natural Tanning Spray wel noemen.

Natascha B.

De beste tanning producten ter wereld! Mooi natuurlijk resultaat en na aankoop altijd tevreden klanten in de salon.

Alex H., Alex Beautystudio

Een zelfbruiner van Nederlandse bodem zonder typische zelfbruiner geur

Kornelia

Wat gebruik je op een off-day? “De spray-tan van MARC INBANE. Met een kleurtje en een glow zie je er altijd beter uit.”

Jaimie Vaes - Glamour, Jaimie Vaes - Glamour

Fantastisch product!! Natuurlijk mooi bruin! Blij dat ik het mag verkopen in mijn kapsalon!!

Leida's Hairfashion, Leida's Hairfashion

Op de LXRY beurs mocht ik er mee kennismaken. Ik kon het eerst niet geloven, maar het is écht mooi!

Renate V.

Super product! Wordt niet oranje en is egaal op te brengen.

Ivonne Meyer

Wat een geweldig product. Staat eenzaam aan de top.

Erik D.

Ben er verslaafd aan!

Anne-marie , Just Beauty by Anne

Ik gebruik het al 2 jaar lang...! En nog steeds super tevreden..!

Lea M.

Geweldig product. Makkelijk aan te brengen en zeer natuurlijk bruin kleurtje!

Chantal M.

Top product, spray elke week. Wordt een soort verslaving. Maar wel de beste die er is.

Esmeralda W. , Esmeralda's Hair & Beauty Salon

De beste tanning producten ter wereld! Mooi natuurlijk resultaat en na aankoop altijd tevreden klanten in de salon.

Sandra H.

Ik kan niet meer zonder!

Gejanne F.

De Koning onder de zelfbruiners, zo kun je Marc Inbane Natural Tanning Spray wel noemen.

Natasja, Beautyspots.nl

In 1 woord! SUPER! Ik raad het echt iedereen aan! Een ding is zeker, de klant staat centraal en het team doet zijn uiterste best om haar klanten tevreden te houden! Echt een super service!

Kevin B

Super natuurlijk bruin kleurtje!

Lisa E

De beste tanning spray!!!

Balou M

De beste zelfbruiner die ik ooit heb gebruikt, heel gemakkelijk aan te brengen met die handschoen, plakt niet en geeft een natuurlijk bruin kleurtje. Ik ben fan!

Kristine V

Ik heb al een tintje, dus hoeveel kan zo'n spray nog uithalen? Bovendien ben ik bang voor vlekken en een worteleffect. Kortom, ik was wat huiverig. De spray zelf ruikt erg lekker, een beetje zoetig. Ik vind het resultaat echt super! Ik had niet verwacht dat ik met mijn licht getinte huid zo veel verschil zou zien, maar het ziet eruit alsof ik een welverdiend weekendje strand achter de rug heb. Egaal en vlekkeloos en het allerbelangrijkste: heel natuurlijk!

Serena, Beautylab.nl

De beste tanning producten ter wereld! Mooi natuurlijk resultaat en na aankoop altijd tevreden klanten in de salon.

Alex H., Alex' Beautystudio

Ik ben heel enthousiast over de MARC INBANE Spray. Hij doet gewoon precies wat hij belooft! Hij brengt makkelijk aan (al doe ik dat dus wel met zo'n handschoen en kwast voor het mooiste effect), is zuinig in gebruik, geeft een erg mooi gebruind effect én het is een Nederlands product.

Cynthia, Cynthia.nl

Een zelfbruiner van Nederlandse bodem zonder typische zelfbruinergeur

Corine

Amazing product! Love it!

Bart H.

Black Exfoliator is echt een fijne gezichtsscrub vooral bij kleine puistjes.

Joey

Geweldig product, super blij dat ik dit product in onze salon mag verkopen!

Chan Ny, De Channerie

Op de beurs in Hardenberg geweest. Super product en SUPER personeel!

Anne-marie V

In 1 woord WAUW. Super happy :)

Anke P.

Ik wil mijn lof uitspreken over de producten van Marc Inbane. Ik heb momenteel de normale Tanning Spray en nu de Mousse en ik ben absoluut enthousiast :) Ik ben dol op de producten en zal ze blijven kopen. Bedankt uit Duitsland.

Sabine

Een mooie zelfbruiner, prettig in gebruik en geschikt voor vitiligo

Laura, Skin Therapist

Ik ontving vandaag mijn bestelling en wil je graag bedanken voor het leuke cadeau! Elke keer een extraatje die ik erg op prijs stel! Ik wil jullie daarom complimenteren met jullie professionalisme!

Isabelle

Ik heb twee keer kort na elkaar een bestelling geplaatst en wou gewoon grote DANKU zeggen voor jullie zeer verzorgde pakketjes en al jullie werk dat jullie erin steken! Het openen ervan was elke keer een belevenis op zich en tovert telkens een glimlach op mijn gezicht! Topteam met topproducten!

Alina

SIGN UP &
BE THE FIRST TO KNOW

Meld je aan voor het laatste MARC INBANE nieuws en ontvang exclusieve aanbiedingen. MARC INBANE gebruikt je persoonlijke gegevens zoals beschreven in haar privacy statement.

Hi Tanning Lover!

Ben als eerst op de hoogte van Exclusieve Tanning Deals & Lanceringen! Binnenkort introduceren we een nieuw product!

MARC INBANE gebruikt je persoonlijke gegevens zoals beschreven in haar privacy statement.

Loading