shopping cart 0
+FREE POWDER BRUSH

HAPPY HOLLIDAYS!

MARC INBANE comes this fall with the ultimate gift for the holidays or just for you! With every purchase of a bottle MARC INBANE natural tanning spray (200ml) you now temporarily receive a FREE powder brush wrapped in a luxurious gift set!

Available in limited edition so be quick before we run out of stock!

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
2. Aanbiedingen en overeenkomsten
3. Prijzen
4. Betaling
5. Levering en levertijd
6. Retour producten
7. Intrekken rechten
8. Ownership
9. Garanties en verplichtingen
10. Overmacht
11. certificaten en Vouchers Gift
12. Intellectuele eigendom
13. Personal
14. Plichten van de klant
15. Toepasselijk recht
16. Contact informatie

1. Toepasselijkheid

 • 1,1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten met betrekking tot de webshop van MARC INBANE®
 • 1,2. In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden, kunnen expliciet gedefinieerd aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en / of producten. Mochten er afwijkingen tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden, zullen de Aanvullende Voorwaarden prevaleren boven de Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • 1,3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of ongeldig, de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en MARC INBANE® en haar contractpartij in overleg treden met het doel overeenstemming te bereiken over nieuwe bepalingen ter vervanging nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij het doel en de betekenis van de nietige c.q. vernietigde bepaling zoveel mogelijk te worden beschouwd.
 • 1,4. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk na uitdrukkelijke bevestiging door MARC INBANE® schriftelijk, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht zal blijven.
 • 1,5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden ingeroepen door de contractant wordt uitdrukkelijk afgewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door MARC INBANE®
 • 1,6. “Verdragsluitende partij” wordt verstaan ​​iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie met MARC INBANE®
 • 1,7. Op de website van MARC INBANE® richt zich uitsluitend op de Europese markt.
 • 1,8. MARC INBANE® heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden om tijd aan te passen van tijd.
 • 1,9. Door het gebruik van de website van MARC INBANE® en / of plaatsen van een bestelling, de contractant aanvaardt deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten vermeld op de website.
 • 1,10. MARC INBANE® is toegestaan ​​om activiteiten uit te besteden aan derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de contractant.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

 • 2,1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen als een uitnodiging aan de potentiële koper om een ​​bod uit te brengen worden beschouwd. MARC INBANE® is op geen enkele wijze verplicht dergelijke zaken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd. Acceptatie van de uitnodiging door de potentiële koper om een ​​bod uit tellingen te maken als een geldig aanbod en leidt slechts tot een overeenkomst in het geval van de vervulling van de volgende aspecten van dit artikel.
 • 2.2. Specifieke aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad toelaat.
 • 2,3. Een gepersonaliseerde offerte is geldig voor twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte is vermeld.
 • 2,4. Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt gemaakt wanneer
  – de potentiële koper heeft zijn persoonlijke gegevens op de website ingevoerd en de gegevens zijn elektronisch gestuurd naar MARC INBANE® en door MARC INBANE® ontvangen; de potentiële koper expliciet de wens, telefonisch, een bepaald product en / of dienst te ontvangen;
  – een offerte wordt ondertekend door de koper en door de MARC INBANE® in geval ontvangen MARC INBANE® gaf een gepersonaliseerde offerte.
 • 2,5. Een overeenkomst, met inbegrip van elke wijziging of aanvulling van deze verordening, neemt eerst bindend voor MARC INBANE® wanneer een orderbevestiging is afgegeven aan de koper, per e-mail of andere middelen. Deze overeenkomst kan worden herroepen door MARC INBANE® in het geval dat de koper niet aan de eisen of heeft nagelaten dit te doen in het verleden. In dat geval zal MARC INBANE® dergelijke bevindingen aan de koper melden binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.
 • 2,6. Koper en MARC INBANE® uitdrukkelijk overeen dat, bij het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, een geldige overeenkomst komt tot stand na een ontmoeting met de in artikel 2.4 en 2.5 eisen. Met name het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. In dat geval is de elektronische bestanden van MARC INBANE® tellen, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 • 2,7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, verslagen, enz. Met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die worden geleverd door telefonisch of per e-mail zijn altijd zo nauwkeurig mogelijk. MARC INBANE® garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig overeenstemmen met de verstrekte informatie. Afwijkingen kunnen nooit leiden tot een vergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • 2,8. MARC INBANE® heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door MARC INBANE® zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
 • 2,9.De klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan MARC INBANE® opgegeven informatie juist en volledig is.
 • 2,10. Klant zal wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan MARC INBANE® , door een mail te sturen naar info@marcinbane.com . Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de klant.

3. Prijzen

 • 3,1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, en zijn inclusief BTW.
 • 3,2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad toelaat.
 • 3,3. De koper is de prijs verschuldigd, zoals gedefinieerd door MARC INBANE® in de orderbevestiging conform artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden. Elke (manipulatie) fouten in de prijsopgave, zoals blijkt gebreken, kan worden gecorrigeerd door MARC INBANE®, zelfs na het bereiken van de overeenkomst.
 • 3,4. Transportkosten worden apart vermeld op de website. Er gelden speciale tarieven voor leveringen buiten Nederland.
 • 3,5. Wanneer de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten in de periode tussen de bestelling en de uitvoering van de opdracht zijn toegenomen, is de koper gerechtigd de bestelling of ontbinding van de overeenkomst binnen tien annuleren (10) dagen na bekendmaking van de prijsverhoging door MARC INBANE®
 • 3,6. Soms zijn dingen te mooi om waar te zijn. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod (zoals een erg lage prijs) binden MARC INBANE® niet, de consument kan hieraan geen rechten ontlenen.

4. Betaling

 • 4,1. Bestellingen via de webshop moet worden betaald door 100% aanbetaling. MARC INBANE® kan andere betalingsmogelijkheden in de toekomst. Andere betalingsmogelijkheden zullen worden bekend gemaakt op de website.
 • 4,2. In het geval overeengekomen MARC INBANE® op een andere betalingstermijn, het verstrijken van deze termijn leidt automatisch tot het weglaten van de koper. Alternatieve betalingstermijnen kan alleen schriftelijk overeengekomen in uitzonderlijke omstandigheden.
 • 4,3. Niet-betaling of niet tijdige betaling door de koper leidt tot een verschuldigde rente van 3,0% per maand, vanaf de dag dat de betaling plaats, waarbij een gedeelte van een maand telt voor een volledige maand had moeten nemen.
 • 4,4. De kosten, zowel in als buiten rechte, veroorzaakt door niet-nakoming, late nakoming of onjuiste nakoming van de verplichtingen van de koper, zijn voor rekening van de koper.
 • 4,5. MARC INBANE® is toegestaan ​​in geval van niet tijdige betaling door de koper, om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden of vertraging van de levering aan het moment dat de koper zijn betalingsverplichtingen taak heeft voltooid, met inbegrip van de betaling van de verschuldigde rente en andere kosten.

5. Levering en levertijden

 • 5,1. Bestellingen worden zo snel als mogelijk afgeleverd. MARC INBANE® heeft tot doel de producten binnen drie dagen na ontvangst van de bestelling. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, niet met inbegrip van aanbetalingen, waarbij de uiteindelijke levering datum is 30 dagen na ontvangst van de betaling. Een overeengekomen levertijd is altijd indicatief en noch een deadline, noch kunnen geen rechten worden ontleend aan overschrijding van de levertijd. MARC INBANE® kunnen informatie bekendmaken over levertijden op de website of op een andere schriftelijke wijze. Dergelijke informatie is altijd indicatief.
 • 5.2. Wanneer de koper een product bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, zal een indicatie geven van de dag dat het product beschikbaar zal zijn weergegeven. MARC INBANE® richt zich op de hoogte van eventuele vertragingen aan de koper binnen twee werkdagen.
 • 5.3. Leveringen vinden plaats op het adres zoals aangegeven door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst.
 • 5,4. Onmiddellijk nadat de goederen zijn geleverd, draagt ​​de koper het risico voor alle directe en indirecte schade die misschien veroorzaakt aan of door deze goederen of onderdelen. De koper draagt ​​ook de risico’s van het transport vanaf het moment van levering.
 • 5,5. Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant MARC INBANE® schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen dertig (30) werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.
 • 5,6. Andere voorwaarden kunnen gelden voor leveringen buiten Nederland.

6. Terugkerende producten

 • 6.1. Bij levering van de goederen de koper inspecteert de voorwaarden van de goederen. In het geval dat schade is toegebracht aan de goederen van materialen, zal de koper alle mogelijke voorzieningen treffen om een ​​schadevergoeding van de vervoerder te verkrijgen. Retourneren van producten i alleen mogelijk in combinatie met een originele factuur en origineel, compleet, onbeschadigd en ongebruikte producten en verpakkingen. De contante waarde van de geleverde goederen zullen worden terugbetaald.

7. Intrekken rechten

 • 7.1. De koper kan zijn herroepen rechter binnen veertien (14) werkdagen te oefenen na aflevering van het product, zonder boete en zonder opgave van redenen. De koper kan claimen garantiebepalingen alleen wanneer het product en de verpakking zijn in originele, compleet, onbeschadigd en ongebruikt omstandigheden. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijs en verpakkingsmaterialen moeten worden opgenomen in de retourzending.
 • 7.2. MARC INBANE® is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies van het product of de verpakking tijdens de retourzending.
 • 7.3. De kosten van de terugkeer levering van het product zijn voor de koper.
 • 7.4. In het geval dat de koper gemaakt van zijn intrek-recht zoals vermeld in de voorgaande artikelen, zal MARC INBANE® moeten de contante waarde van de geleverde goederen terug te betalen binnen 30 dagen.
 • 7,5. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • 7,6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 • 7.7 MARC INBANE® kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygi�ne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken .

8. Ownership

 • 8.1. De eigendom van de goederen, al behandeld of onverwerkte, wordt overgedragen aan de contractpartij op het moment dat de koper betaalt MARC INBANE® de volledige bedragen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief rente, kosten en schade van producten en / of diensten van deze orde, vorige bestellingen en toekomstige orders.
 • 8.2. De koper is niet toegestaan ​​om af te drukken of door te verkopen de producten, zelfs na de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

9. Garanties en aansprakelijkheid

 • 9.1. Garantie bepalingen door MARC INBANE® voor de geleverde goederen zijn beperkt tot de garantie die wordt gegeven aan MARC INBANE® door de betrokken leverancier of fabrikant.
 • 9.2. MARC INBANE® is nooit gebonden aan financieel te compenseren de koper of andere partijen, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of schuld. MARC INBANE® is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade opgelopen of schade met betrekking tot het verlies van inkomsten of winst.
 • 9.3. In het geval MARC INBANE® is verplicht om financieel te compenseren de koper, zal het bedrag steeds beperkt tot het factuurbedrag met betrekking tot het product en / of dienst die de schade heeft veroorzaakt.
 • 9.4. De garantie van MARC INBANE® is niet van toepassing indien: * De gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig of onjuiste behandeling of het gebruik, onoordeelkundig of onjuist onderhoud * Het product wordt gebruikt voor andere dan de normale doeleinden of onjuist gebruikte doeleinden * De koper of de eindgebruiker niet strikt naleven van de handleiding van MARC INBANE®* De originele factuur ontbreekt, gewijzigd of onleesbaar gemaakt  * De klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting * Klachten over gebreken verjaren in ieder geval twee jaar na het tijdstip van afleveren van producten.
 • 9.5. Als van de garantieregeling worden uitgeoefend, kan MARC INBANE® het volgende doen: * Aanpassen van het bedrag op de factuur; * Vervangt het geleverde door een artikel met dezelfde specificaties, of herstel van de geleverde zaak, in welk geval het geleverde terug moeten worden gestuurd naar MARC INBANE® * Het geleverde artikel en intrekken van de overeenkomst, terwijl de terugbetaling van het betaalde bedrag door de koper, zonder verplicht te financieel te compenseren de koper voor eventuele schade. De koper is verplicht MARC INBANE® drie mogelijkheden om eventuele tekortkomingen te herstellen geven.
 • 9.6. De koper houdt geen MARC INBANE® aansprakelijk voor claims als gevolg van derden, tenzij de wet verbiedt dergelijke schade en kosten worden verantwoord aan de koper.
 • 9.7. Het is mogelijk dat MARC INBANE® plaatst op haar website links naar andere websites die zou kunnen van belang zijn voor een bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. MARC INBANE® is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of het gebruik daarvan.

10. Overmacht

 • 10.1. In geval van overmacht, wordt MARC INBANE® niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. De respectievelijke verplichtingen zal worden uitgesteld voor de gehele duur van de overmacht.
 • 10.2. In deze voorwaarden, wordt overmacht verstaan ​​elke omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van MARC INBANE®, zelfs als dit had kunnen voorzien toen de overeenkomst, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert werd ingevoerd bedoel, inclusief maar niet beperkt tot oorlog, een oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, industriële acties, werk lid uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, niet-gewerkte dagen als gevolg van ongeschikte weer en andere storingen in het bedrijf van MARC INBANE® of haar leveranciers.

11. certificaten en Vouchers Gift

 • In aanvulling op deze Algemene cadeaubon voorwaarden gelden voor cadeaubonnen aangeboden door MARC INBANE®. Door het gebruik van de cadeaubon gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de voorwaarden en om jezelf te verplichten te voldoen.
 • 11.1. Deze voorwaarden gelden voor cadeaubonnen aangeboden door MARC INBANE® of in samenwerking met partners in actie zijn voorzien.
 • 11.2. Elke actie of cadeaubon heeft een unieke code. Dit is een combinatie van cijfers en letters. Elke bon / code wordt slechts eenmaal verstrekt. U hebt de voucher code en veilige plek. In geval van diefstal (waaronder ook het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies van de voucher worden geen vergoeding zijn. Alleen originele bonnen en codes kunnen worden gebruikt en worden verstrekt op aanvraag. MARC INBANE® behoudt zich het recht voor om pas na ontvangst van de originele cadeaubon en in geval van oneigenlijk gebruik nog steeds eisen dat de betaling in contanten een geschenk aanvaarden.
 • 11.3. Voor een cadeaubon of een voucher code, u geselecteerd in uw “winkelwagen” producten te gebruiken om te plaatsen. Tijdens het bestelproces, voert u dan de exacte code in de kortingscode in en klik op Toepassen.
 • 11.4. De waarde geschenk code en / of enig toepasselijk vinden andere specifieke gebruiksvoorwaarden, indien verschillend van de omstandigheden op de voucher.
 • 11.5. Cadeaubonnen of vouchers uitgegeven door MARC INBANE® en partners zijn uitsluitend inwisselbaar ten aanzien van de aankopen uit de winkel in kwestie.
 • 11.6. U kunt een cadeaubon of een voucher bij de hand actie te bestellen.
 • 11.7. certificaten of waardebonnen geschenk kan niet worden gebruikt voor de open orders.
 • 11.8. Cadeaubonnen of een deel van de waarde van een geschenk zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • 11.9. Vanaf gebruikt gift cards, alle informatie over de voucher code beschikbaar voor MARC INBANE®.
 • 11.10. Indien het totale bedrag van de bestelling van de waarde van het geschenk overschrijdt, het verschil wordt betaald met een van de andere betaalmethoden: Ideal (internetbankieren), credit card of overschrijving.
 • 11.11. Het is verboden geschenk of de werking ervan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins te beïnvloeden (zoals hacking).
 • 11.12. Elke (poging tot) fraude of andere ongeoorloofde handeling wordt geregistreerd en leidt tot het gebruik van cadeaubonnen worden geweigerd.
 • 11.13. Het geschenk is niet toegestaan ​​op enigerlei wijze voor commerciële doeleinden en / of andere doeleinden waarvoor zij zijn afgegeven.
 • 11.14. MARC INBANE® is niet verantwoordelijk voor de werking van cadeaubonnen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken gift optreedt. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van MARC INBANE®. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of eigendommen.
 • 11.15. Het geschenk voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan de cadeaubon voorwaarden elk voor het gebruik van een gift te raadplegen gebruiken. Blijf je na de aanvang van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan gaat u akkoord met de gewijzigde omstandigheden van de cadeaubon.
 • 11.16. Heeft u nog vragen of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubon inwisselen of problemen laat het ons dan zo snel mogelijk weten via de klantendienst info@marcinbane.com of tel +31 (0) 13 88 97 150.

12. Intellectuele eigendom

 • 12.1. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de producten overeenkomstig worden geleverd aan de overeenkomst en of bijbehorende ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en bijbehorende voorbereidend materiaal liggen uitsluitend bij MARC INBANE®, toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • 12.2. Intellectuele eigendomsrechten omvatten octrooien, copyrights, handelsmerken en andere (intellectuele eigendoms) rechten, met inbegrip van technische en commerciële knowhow, methoden en concepten.
 • 12.3. De koper is niet toegestaan ​​om de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MARC INBANE®, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden te wijzigen.

13. Persoonsgegevens

 • 13.1. MARC INBANE® zal de persoonlijke gegevens van de koper verwerken in overeenstemming met haar privacy verklaring, die is opgenomen in de website.
 • 13.2. MARC INBANE® eerbiedigt ten volle de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

14. Plichten van de klant

 • 14.1   Indien de klant via de internetsite een account bij MARC INBANE® aanvraagt, verschaft MARC INBANE® na controle en akkoordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.
 • 14.2   De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.
 • 14.3   De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. MARC INBANE® mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de klant.

15. Toepasselijk recht

 • 15.1. Nederlands recht van toepassing op de aanbiedingen / overeenkomst en nadere overeenkomsten.
 • 15.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 15.3. Alle geschillen, van welke aard dan ook – met inbegrip van die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die zich voordoen met betrekking tot de aanbieding / overeenkomst en nadere overeenkomsten tussen de partijen, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter aanwijst.
 • 15.4. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden prevaleert te allen tijde in geval van geschillen met betrekking tot de interpretatie en het doel van deze algemene voorwaarden.

16. Contact informatie

 • 16.1. MARC INBANE® woont bij (5048AB) Tilburg, Goirkekanaaldijk 211-04 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 55513603. Gelieve alle correspondentie met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden aan MARC INBANE® op het adres hierboven vermeld of de e- mailadres vermeld op de website.
 • 16.2. De MARC INBANE® helpdesk is beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
 • 16.3. MARC INBANE® bedoeld om ontvangen e-mails te beantwoorden binnen één werkdag.
 • 16.4. MARC INBANE® is een geregistreerd handelsmerk van MARC INBANE B.V.

Adres:

Goirkekanaaldijk 211-04 25-32, 5048 AB, Tilburg, Nederland

Tel: +31 (0) 13 88 97 150, Fax: +31 (0) 13 88 97 151, info@marcinbane.com

KVK: 55513603

BTW: NL8517.45.969.B01

Rabobank: NL40RABO01361.42.230

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 55513603

General Terms and Conditions Webshop MARC INBANE® May 11th 2012